Protipožární prostupy (ucpávky)

Požární ucpávky zamezují šíření požáru do sousedních požárních úseků v místech, kde je celistvost požárně dělící konstrukce porušena prostupem technologických rozvodů, konstrukčních prvků, stavební a dilatační spárou. Požární odolnost stavby definuje norma ČSN EN 13501, která stanovuje, že prostupy rozvodů instalací požárně dělicími konstrukcemi musí být utěsněny protipožárními ucpávkami tak, aby se zamezilo šíření požáru po daných rozvodech a prostupech. Dále pak norma ČSN 73 0810, která definuje Požární bezpečnost staveb a zároveň specifikuje provádění protipožárních prostupů instalací požárně dělícími konstrukcemi. Požadavky kladené na prostupy jsou uvedeny v kapitole 6, části 6.2 – Těsnění prostupů kabelů a potrubí.

Prostupy rozvodů instalací mají být navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. Pokud už musí těmito konstrukcemi instalace prostupovat, musí být volné prostory kolem prostupujících vedení vyplněny protipožárním materiálem a přetaženy až na povrch samotných rozvodů. Jinými slovy, kolem instalací nesmí být v požárně dělících konstrukcích žádné volné otvory. Instalace samotné ucpávky musí být zvolena a navržena v souladu s výrobním postupem stanoveného výrobcem instalovaného protipožárního materiálu. Bere se v potaz jak požárně dělící konstrukce (druh, síla a požární odolnost), tak i druh a průměr nebo velikost instalovaných rozvodů prostupujících konstrukcí. Následně se zvolí druh a složení ucpávky, od kterého se odvozuje i typ použitého protipožárního materiálu. Dokončená ucpávka pak musí splňovat minimálně stejnou požární odolnost jako požárně dělící konstrukce, kterou ucpaná instalace prostupuje. 

Jelikož protipožární ucpávky jsou považovány za požárně bezpečnostní zařízení pro omezení šíření požáru podle § 2 odst. (4) písm. f) vyhlášky č. 246/2001 Sb., je nutné dle této vyhlášky provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně.

Máte ve Vašem objektu protipožární prostupy (ucpávky) a nemáte platnou kontrolu (revizi), neváhejte a kontaktujte nás na e-mail jiri.kotyza@po-bozp.com nebo volejte na tel.: 326 375 041.