Kontroly požárních hydrantů a hydrantových systémů

Provádíme kontroly, opravy a zkoušky požárních hydrantů vnitřních (nástěnných hydrantů, hadicových a hydrantových systémů) a vnějších (podzemních a nadzemních hydrantů). Naši pracovníci jsou vybaveni moderním zařízením pro okamžité vypracování kontrolních zpráv v elektronické podobě, jsme tak schopni okamžitě odeslat kontrolní zprávu na Vaši e-mailovou adresu kde si ji následně můžete vytisknout. Každoroční kontroly Vašeho požárního zařízení můžete s námi jednoduše pustit z hlavy! Jednotlivé termíny kontrol Vám sami pohlídáme, sami Vás na ně upozorníme a následně i provedeme.

Kontroly (revize) požárních hydrantů patří mezi důležité a zákonem dané povinnosti na úseku požární ochrany a prevence. Vyhláška MV ČR č. 246/2001 – §7 – ukládá majitelům objektů provádět nejméně jedenkrát ročně kontrolu provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení. Požární hydrant mezi tato zařízení patří.

Co je požární hydrant a k čemu slouží

Požární hydrant je nezávislý zdroj vody určený k hašení požáru, avšak pozor, nesmí být použit pro hašení požáru elektrického zařízení – k tomuto účelu slouží práškové nebo sněhové hasicí přístroje.

Mezi požární hydranty a hydrantové systémy patří vnější požární vodovod včetně nadzemních a podzemních hydrantů, vnitřní požární vodovod včetně nástěnných hydrantů, hadicových a hydrantových systémů.

Požární hydrant slouží převážně k prvotnímu zásahu při požáru před příjezdem profesionálních hasičů a může jej v případě potřeby použít i veřejnost – není tedy určen jen profesionálům. Ovládání požárního hydrantu je velice jednoduché a dle předpisů požární ochrany má být přímo na hydrantu podrobný popis pro jeho použití a ovládání.

Využití požárních hydrantů a hydrantových systémů

Obvykle nacházíme požární hydranty a hydrantové systémy v objektech výroby, skladů, bytových domů anebo v komerčních budovách, jako jsou například prodejny a obchodní domy, garážové objekty, hotely a ubytovací zařízení, továrny, výrobní haly a sklady, kina a další.

Kontrola požárních hydrantů

Kontrolu (revizi) požárních hydrantů může provést pouze osoba s platným osvědčením o odborné způsobilosti.

Kontrola požárních hydrantů je nezbytnou součástí požární ochrany a řídí se vyhláškou 246/2001 Sb. a státními normami ČSN 73 0873, ČSN EN 671-1, ČSN EN 671-2 a ČSN EN 671-3. Kontrolu požárních hydrantů je nutno provádět minimálně jednou ročně a provádí se měřením hydrodynamického tlaku a množství průtoku vody v litrech za sekundu. Tedy měřením tlakových a průtokových parametrů hydrantových systémů. Jednou za 5 let se pak provádí přezkoušení požárních hadic natlakováním na nejvyšší pracovní tlak.

Aby mohla kontrola proběhnout dle platných pravidel, je třeba, aby odpovědná osoba technikovi poskytla návod výrobce hydrantu a další záznamy o projektu, které znázorňují přesné umístění a technické údaje o zařízení. Technik díky tomu může provést kontrolu shody s návody a příslušnými záznamy.

Při kontrole (revizi) požárních hydrantů provede odborný technik jejich komplexní kontrolu. V případě zjištění závady ji na místě opraví (pokud to její charakter umožňuje) a uvede zařízení do takového stavu, aby byl požární hydrant plně funkční, bezpečný a odpovídal veškerým předpisům.

Odstranění závad a opravy požárních hydrantů

V případě, že není možné závadu opravit na místě, vydá technik zprávu, v níž závady uvede. Majitel hydrantu má pak za úkol do určité lhůty zajistit odbornou opravu nebo výměnu hydrantu. Poté je třeba kontrolu opakovat. Pakliže je vše v pořádku, stačí jen vystavit novou kontrolní zprávu, hydrant dle platných předpisů zaplombovat a umístit kontrolní štítek s údaji o proběhlé kontrole.

Máte ve Vašem objektu hydrantový systém a nemáte platnou kontrolu (revizi), kontaktujte nás na e-mail jiri.kotyza@po-bozp.com nebo volejte na tel.: 326 375 041.