Kontroly a zkoušky hasicích přístrojů

Hasicí zařízení patří mezi tlakové zařízení obsahující hasební látku, které je určeno k hašení malých a začínajících požárů. Tyto zařízení řadíme mezi vyhrazené druhy věcných prostředků požární ochrany.

Kontroly hasicích přístrojů

Podle § 2 odst. (3) písm. a) vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci jsou hasicí přístroje považovány za vyhrazené druhy věcných prostředků požární ochrany pro omezení šíření požáru. Podle této vyhlášky je nutné provádět na těchto prostředcích pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Průvodní dokumentace výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo posouzení požárního nebezpečí pro některé případy instalací může stanovit lhůtu kratší. 

Dále je nutno provádět periodické zkoušky podle § 9 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, které se stanovují pro:

 • vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky,
 • ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let (sněhové, práškové, halonové – čisté hasivo).


Hasicí přístroj určený k opravě nebo periodické tlakové zkoušce se musí odvézt do našeho servisu kde bude odborně opraven dle příslušných technických norem a technologických postupů v souladu s průvodní dokumentací výrobce.

Osoba provádějící kontrolu, údržbu nebo opravu je povinna vyřadit z provozu hasicí přístroj:

 • poškozený, který nelze předepsaným způsobem opravit,
 • u něhož nelze bezpečně zjistit výrobní číslo a rok výroby,
 • starší 20 let nebo u sněhového (CO2) přístroje starší 40 let.
 

Kontrolu, údržbu a opravu může provádět pouze oprávněná osoba, která opatří spouštěcí armaturu hasicího přístroje plombou, trvale čitelným štítkem a v souladu s § 9 odst. (8) vyhlášky č. 246/2001 Sb. vystaví doklad o provedené kontrole, údržbě nebo opravě.

Pokud hasicí přístroj dosáhne předepsané životnosti nebo se nachází ve stavu, že jej nelze předepsaným způsobem opravit, provede se jeho odborné vyřazení včetně následné ekologické likvidace v souladu s platnými zákony.

Sankce a pokuty

Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do výše 500 tisíc Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě pokud neudržuje věcné prostředky požární ochrany v provozuschopném stavu.

Obsahem kontroly provozuschopnosti je:

 • vizuální prohlídka hasicího přístroje,
 • kontrola tlaku (pro některé hasicí přístroje),
 • kontrola stavu a průchodnosti hadice s výstřikovou tryskou,
 • zaplombování pojistky spouštěcí armatury.

Při periodické zkoušce se provádí:

 • povrchová prohlídka včetně značení,
 • kontrola vnitřku nádoby,
 • zkouška pevnosti a těsnosti nádoby,
 • zkouška těsnosti spouštěcí armatury nebo ventilu,
 • zkouška pojistného ventilu,
 • případná výměna poškozených nebo opotřebovaných dílů

 

Pokud máte ve Vašem objektu hasicí přístroj a nemáte platnou kontrolu (revizi), neváhejte a kontaktujte nás na e-mail jiri.kotyza@po-bozp.com nebo volejte na telefon 606 712 219.